Professionals 2017-05-11T12:07:46+00:00

Professionals

Perfils professionals en sordceguesa

Perfils professionals en sordceguesa

Existeixen dos perfils específics de professionals en sordceguesa: el guia-intèrpret de llengua de signes i el mediador en sordceguesa. Tots dos treballen en atenció directa al col·lectiu.

Aquests perfils professionals estan reconeguts internacionalment, però en funció dels usos i de la legislació de cada país poden rebre diferents noms. Per al correcte desenvolupament de les seves funcions, els perfils professionals necessiten treballar en una proporció d’un professional per cada usuari amb sordceguesa. És el que anomenem ràtio 1:1.

També existeix el guia comunicador, ques sense ser un perfil professionals també realitza tasques quotidianes d’atenció i comunicació.

Guia-intèrpret de llengua de signes

El guia-intèrpret fa tasques de traductor entre la persona sordcega i l’entorn, facilitant la comunicació i la interacció amb les persones que no dominen la llengua de signes. El rol d’aquest professional en sordceguesa és totalment neutral, i es focalitza en traduir les informacions amb la màxima exactitud possible. Altra de les seves funcions és la de facilitar la comprensió de l’espai físic, a partir de la descripció de l’entorn: la distribució de les persones, del mobiliari, dels mitjans de transport,  els obstacles i qualsevol altre element rellevant. Fa també de guia per garantir el desplaçament amb confiança i evitant qualsevol mena de risc.

El guia-intèrpret és el professional en idoni per a las persones amb sordceguesa adquirida que coneixen la llengua de signes i que mantenen un nivell alt d’autonomia. Aquestes persones són capaces d’entendre la informació que reben i prendre les decisions corresponents, però necessiten el suport d’un intèrpret que els ajudi a comunicar-se en la realització de les seves activitats quotidianes (anar al banc, al metge, a classe, etc.).

Aquesta és una figura professional inclosa en el codi de la Classificació Nacional de Ocupacions (CNO), i de la que existeix formació professional reglada a Espanya.

Mediador en sordceguesa

També coneix la llengua de signes, però el seu paper amb la persona sordcega és distinta a la del guia-intèrpret. El mediador no només connecta a l’usuari amb l’entorn, si no que procura el seu desenvolupament personal. Amb aquesta finalitat, provoca oportunitats d’aprenentatge i vinculació adaptades a les capacitats i interessos de la persona. També adapta l’entorn per a facilitar la seva comprensió i afavorir els processos de interacció. Fa servir l’anticipació constant i l’establiment de rutines, presentant les situacions en formats que l’usuari pugui comprendre. En oposició al rol neutre del guia-intèrpret, el mediador crea un vincle personal de confiança i empatía amb cada usuari.

El mediador es un professional orientat a l’atenció de persones amb sordceguesa congènita i adquirida amb escassa autonomia personal. Pot exercir les seves funcions dins de un centre educatiu, treballant en coordinació amb el mestre de l’aula. En aquest cas parlem d’un mediador educatiu. Al mediador que treballa a la llar, o en activitats de desenvolupament de competències que no siguin educatives, l’anomenem mediador social.

Aquesta figura professional encara no està inclosa en la Classificació Nacional de Ocupacions de Espanya (CNO), i no té formació oficial reglada. Al BOE del 31 d’agost de 2011 es va publicar la qualificació professional  del “mediador entre la persona amb sordceguesa i la comunitat”, però la formació d’aquests treballadors encara recau sobre les organitzacions especialitzades, com l’APSOCECAT.

Guia comunicador

 • Pot ser qualsevol persona amb empatia i sensibilitat, no cal que sigui un professional. Poden ser tant els familiars mateixos com amics o relacionats.
 • No cal que conegui els sistemes de comunicació alternatius al llenguatge oral, només necessita voluntat i habilitat comunicativa.

Guia-Intèrpret

 • És un professional reconegut oficialment.
 • Coneix fluidament sistemes de comunicació alternatius al llenguatge oral, en especial el de la persona amb sordceguesa per a la que interpreta.
 • En situacions comunicatives ha d’interpretar d’una llengua a l’altra tant els missatges que emet la persona com els que rep.
 • En tots els àmbits cal que procuri a la persona sordcega una adaptació espacial que faciliti la seva percepció i la comprensió de l’entorn.
 • El seu objectiu final es introduir a la persona amb sordceguesa en el context, ubicar-la en la situació en la s’hi trobin de forma que pugui “veure i sentir” el mateix que el seu intèrpret. L’objectiu és garantir una certa igualtat de condicions respecte de la resta d’interlocutors a l’hora de participar o prendre decisions.
 • Cal que sigui conscient que la sordceguesa és una discapacitat única i que entengui les implicacions d’aquest fet en la  interpretació, ja que no només es tracta de interpretar si no també de contextualitzar.

Mediador/a

 • Professional (en procés de reconeixement oficial).
 • Figura desenvolupada a Canadà (on està reconeguda oficialment) i emplenada en la majoria de països.
 • Coneix sistemes de comunicació alternatius al llenguatge oral, principalment el de la persona amb sordceguesa amb la que intervé.
 • Cal que sàpiga de sordceguesa i que estigui format en les diferents formes de percebre de les persones amb sordceguesa; en el procés de desenvolupament de la comunicació i de l’adquisició del llenguatge; en comunicació adaptativa; en la relació entre problemes comunicatius i conductuals.
 • Fa de nexe entre la persona amb sordceguesa i l’entorn.
 • Motiva, facilita y dinamitza.
 • Fa de suport en el desenvolupament social i la  inserció laboral.
 • Permet que la persona con sordoceguera realitzi aprenentatges, millori les habilitats socials i gaudeixi del seu temps d’oci.
 • El seu objectiu principal és que la persona sordcega aprengui a prendre les seves pròpies decisions i arribi al major grau de independència possible.
 • La mediació pot tenir dos orientacions: social i educativa.