•  Formació sobre mediació social en
sordceguesa per a voluntaris. Can Viladoms.