•  Organització del IV Congrés estatal de famílies amb fi lls amb sordceguesa i el 5è Congrés europeu de pares amb fills amb sordceguesa. Salou.
•  Compareixença al Parlament de Catalunya per informar de la situació de les persones sordcegues.
•  Inauguració de Can Joanot i del Centre de Recursos per a la Sordceguesa, amb l’assistència d’autoritats i entitats del sector social.