Política de Protecció de Dades

APSOCECAT ha implementat la present Política de Protecció de Dades que compleix amb els paràmetres i mesures de seguretat recollides tant a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i al Reglament Europeu 679/2016, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de dades de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i de lliure circulació d’aquestes dades.

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació d’aquesta Política de Protecció de Dades així com de les condicions incloses en l’Avís Legal.

 1. Titular d’aquesta pàgina web i responsable d’aquesta Política de Protecció de Dades

El titular d’aquesta pàgina web és:

Associació Catalana pro Persones amb Sordceguesa (APSOCECAT)
Declarada d’utilitat pública, entitat tutelar i certificada per la ISO 9001 
Carrer Leiva 2D, baixos (08014 – Barcelona)
T: 93 331 73 66
M: 678 71 26 19
Correu electrònic: apsocecat@apsocecat.org
CIF: G-61931895
Lloc web: www.apsocecat.org

 1. Quines dades recollim?

A través de la nostra pàgina web recollim dades de contacte de l’usuari per als diferents serveis que oferim a través de la web, com es descriu a continuació. Segons s’especifica en els formularis es tracta de:

Formulari de contacte: Nom, correu electrònic.

Formulari de voluntariat: Nom, cognom, DNI, correu electrònic, telèfon, mòbil, localitat, codi postal. També hi ha la possibilitat d’afegir el seu CV i fotografia com a documents adjunts.

Formulari d’alta de soci: Nom, cognom, DNI, correu electrònic, telèfon, mòbil, adreça, localitat, codi postal, import.

Paypal: Nom, cognom, correu electrònic, adreça, localitat, codi postal, import.

 1. En quins apartats de la nostra pàgina web recollim les seves dades personals?

3.1.  A través del nostre correu electrònic corporatiu: apsocecat@apsocecat.org

A través del nostre correu podrà requerir la informació que consideri necessària per aclarir els dubtes relacionats amb l’entitat, amb els serveis a les persones, o qualsevol altra informació.

3.2.  A través del formulari de Contacte

Mitjançant el formulari de contacte, adreçat a apsocecat@gmail.com, on haurà d’omplir una sèrie de camps d’identificació, recollirem la informació necessària per a resoldre la seva petició.

3.3.  A través de les inscripcions a activitats lúdiques o formatives

Mitjançant aquest canal recollim les dades identificatives per tal d’inscriure´l a les activitats en les què ha mostrat interès.

3.4. A través dels formularis de subscripció a la llista d’e-mailing

Mitjançant aquest canal recollirem les dades necessàries per tal d’enviar-li informacions relatives a les activitats executades per l’entitat.

Les dades facilitats al titular estaran ubicats als servidors de The Rocket Science Group LLC d/b/a, amb domicili en EEUU. (Mailchimp).

3.5. A través del servei PAYPAL

Mitjançant aquest servei de pagament electrònic recollirem la informació relativa als donatius que realitzi per aquesta via.

3.6. A través de les xarxes socials

Podem recollir mitjançant les nostres xarxes socials (que es detallen en el punt 12 de la present política) les dades del seu perfil d’usuari, amb l’únic objectiu de comunicar-nos de manera eficient en les citades xarxes.

 1. Quin és l’objectiu o finalitat de la recollida de dades?

La finalitat de la recollida de dades en tots els apartats esmentats en el punt anterior és la de mantenir un contacte directe i personalitzat amb els nostres usuaris, de nous i d’antics. D’aquesta manera, farem servir les seves dades per tal de respondre a la informació que ens pugui requerir, gestionar les seves sol·licituds i garantir-li una experiència transparent i el més privada possible.

L’adreça de correu electrònic des del qual ens escrigui al nostre correu, l’utilitzarem per remetre-li informació relacionada amb el que ens hagi plantejat o per a fer els tràmits o ajudar-lo amb els tràmits que necessiti.

En cap cas rebrà informació de tercers sense haver-li sol·licitat el seu consentiment exprés prèviament, vetllant d’aquesta manera per complir amb els paràmetres de la normativa europea; ni es realitzarà cap tipus de transferència que tingui com a objecte les seves dades de caràcter personal.

Així mateix, l’informem que les seves dades personals no seran utilitzades amb altres finalitats que no siguin la mera informació dels serveis i de les activitats que l’APSOCECAT ofereix i que siguin de la seva utilitat.

A la nostra pàgina web no hi ha cap enllaç que permeti la comunicació de les seves dades a qualsevol altra entitat o empresa.

 1. Ús de les dades personals

L’APSOCECAT comunica als seus usuaris que les dades personals que ens facilitin seran tractades per a les finalitats previstes a continuació:

 1. Atendre i resoldre les sol·licituds dels usuaris (tota persona natural o jurídica que efectuï un contacte que demani qualsevol tipus de resposta)
 2. Informar de novetats relacionades amb l’activitat de l’APSOCECAT
 3. Enviar informació que es consideri que pugui ser d’interès de l’usuari
 4. Permetre l’accés a les opcions que requereixin de registre. En aquest cas l’usuari haurà d’acceptar, en el seu cas, les condicions de registre o de contractació que, en el seu cas, s’estableixin
 5. Establir el remitent de les aportacions econòmiques que es realitzin a l’APSOCECAT mitjançant el servei de pagaments PAYPAL.

Informar l’usuari respecte de l’ús de les seves dades en el sentit que: a) les seves dades no es faran servir amb altres fins que els de dur a terme el tractament que en el seu moment va consentir expressament o per al que estableix la present política per la nostra part; b) tota aquesta informació es guarda en un servidor segur independent.

Advertir-lo que la informació que faciliti a través de la pàgina web pot revelar o permetre que altres dedueixin seva nacionalitat, edat o altres aspectes de la seva vida privada. D’aquesta manera, en facilitar aquesta informació de forma totalment voluntària a través de qualsevol mitjà de la nostra plataforma, l’usuari està acceptant expressament i voluntàriament aquesta Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 1. Compartir informació amb tercers

L’APSOCECAT en cap cas facilitarà les dades dels usuaris a tercers. En el cas que volgués fer-ho, se li informarà prèviament i es sol·licitarà el seu consentiment.

 1. Base jurídica: consentiment inequívoc per al tractament de les seves dades

7.1. Consentiment de les persones físiques

En compliment del que exigeix la​​ Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016 i atenent al que estableixen les nostres polítiques internes, cada vegada que l’usuari ens faci arribar o enviï dades personals haurà de donar el seu consentiment exprés fent clic a la casella que apareix a la part inferior de cada formulari on es recullen les seves dades.

També, quan escrigui a algun dels nostres correus electrònics de contacte o bé a qualsevol altre habilitat per a funcionalitats concretes dins la pàgina web, estarà acceptant expressament que puguem demanar les seves dades per la finalitat o petició que ens hagi indicat.

Amb aquesta (es) acció (ns), ens està manifestant de forma lliure i inequívoca que està d’acord amb que l’APSOCECAT, tracti les seves dades segons les finalitats esmentades en els apartats anteriors.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a l’entitat són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

L’acceptació de l’usuari de que les seves dades siguin tractades amb les finalitats referides en aquesta política té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, tot això d’acord amb el que disposa la legislació vigent; per la qual cosa, té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ, mitjançant els mitjans facilitats a l’apartat 8 del present text legal.

7.2. Consentiment de les persones jurídiques o professionals per al tractament de les seves dades

L’informem que, si vostè actua en representació d’una persona jurídica o com a professional independent, ens autoritzarà a que li fem arribar informació associada als serveis demanats, en els moments oportuns a través de l’acceptació de la present política de protecció de dades.

Així, quan es doni d’alta o sol·liciti alguna informació relacionada amb l’entitat a través dels canals establerts per l’entitat mitjançant la pàgina web, la seva informació també podrà ser tractada per a l’enviament de comunicacions electròniques sempre i quan, també, així ens ho hagi autoritzat.

Tanmateix, l’acceptació de l’usuari de que les seves dades siguin tractades amb les finalitats referides en aquesta política té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, tot això d’acord amb el que disposa la legislació vigent; per la qual cosa, té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ, mitjançant els mitjans facilitats a l’apartat 8 del present text legal.

 1. Sobre els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, oblit i limitació en el tractament

La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016 ha implementat una sèrie de garanties jurídiques que permeten a l’Usuari exercir els seus drets i accions relacionats amb el tractament de les seves dades.

L’APSOCECAT li ofereix la garantia legal de l’aplicació d’aquests drets pel que, vostè, en qualsevol moment i/o quan així ho consideri convenient, podrà fer ús dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, oblit i limitació en el tractament escrivint al correu electrònic de contacte i domicili indicats al capdamunt, és a dir, al correu: apsocecat@apsocecat.org, o bé dirigint-se a la seu de l’entitat: Carrer Leiva, 2D local, 08014 Barcelona.

En ambdós casos, haurà d’adjuntar còpia del passaport o del seu DNI (titular de les dades) indicant a l’assumpte de manera expressa la petició que desitja realitzar: accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, oblit o limitació en el tractament.

No obstant això, és important que com a usuari tingui en compte que la informació que ja hagi compartit amb altres usuaris per altres vies podria continuar essent visible i que l’entitat s’exonera de tota responsabilitat en relació amb l’eliminació d’aquesta informació.

De la mateixa manera, l’APSOCECAT no controla el sistema de renovació dels mecanismes de recerca de tercers, podent contenir-se en aquests mecanismes certa informació del perfil públic que ja hagi estat cancel·lada per l’entitat però que encara consti en Internet per la redifusió de la mateixa, i en aquest cas, recomanem es dirigeixi als responsables d’aquestes plataformes per sol·licitar la cancel·lació o l’exercici d’un dret a l’oblit.

En què consisteix cada dret:

Accés: A través de l’exercici d’aquest dret pot conèixer les dades de caràcter personal que estan essent tractades de la seva persona per part de l’entitat, la seva finalitat, l’origen o la seva possible transferència a tercers.

Rectificació: Consisteix en garantir que l’usuari pugui modificar les seves dades de caràcter personal inexactes o incompletes, havent d’especificar a la sol·licitud quines dades es vol modificar.

Supressió: Permet la cancel·lació de les seves dades personals per inadequades o excessives

Oposició: Amb el dret d’oposició l’usuari pot oposar-se a que no es realitzi el tractament de les dades en supòsits com activitats de publicitat i prospecció comercial o bé quan aquest tractament tingui com a fi l’adopció d’una decisió referida a vostè basada únicament en un tractament automatitzat de les seves dades personals

Portabilitat: Podrà rebre les seves dades personals facilitades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i poder transmetre, a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible

Oblit: Podrà sol·licitar la supressió de les dades personals sense dilació deguda quan es doni algun dels supòsits contemplats. Per exemple, tractament il·lícit de dades o quan hagi desaparegut la finalitat que va motivar el tractament o recollida

Limitació en el tractament: En general, en els casos en què no quedi clar si les dades personals s’ha d’esborrar, pot exercir el seu dret a limitar el tractament. Aquest dret existeix als casos següents: (i) quan l’exactitud de les dades de què es tracti estigui en dubte; (ii) quan no es vol que s’esborrin les dades; (iii) quan les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat original, però se’n poden derivar actuacions jurídiques; (iv) quan la decisió de la seva objecció al tractament estigui pendent.

La limitació significa que les seves dades personals només poden (excepte la conservació) ser tractades amb el seu consentiment per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o per raons d’interès públic de la UE o d’un determinat Estat membre de la UE.

Tanmateix, com a usuari té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el disposat en la legislació i normativa de protecció de dades; tot sens perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial.

També, se l’informa de que el tractament de dades no tindrà per objecte prendre decisions sobre la seva informació basada únicament en el tractament automatitzat -decisions automatitzades-, inclosa l’elaboració de perfils, això és, no inclou l’elaboració de perfils de manera automatitzada -i sense intervenció humana- de les seves dades personals per avaluar aspectes personals relatius a la seva persona, com analitzar o predir aspectes relacionats amb situacions econòmiques, salut, preferències o interessos personals, la fiabilitat o el comportament, la situació o els seus moments, tot en la mesura en què pugui tenir conseqüències jurídiques per a vostè o l’afecte significativament.

En tot cas, només aplicaria quan una llei ho exigís, de manera que el tractament estaria subjecte a les garanties apropiades, entre les quals s’inclou la informació específica a la seva persona, com a interessada, i el dret a rebre una explicació després de la decisió en base a l’avaluació, i impugnar-la, quan correspongués. La Política de protecció de dades es complementa amb l’Avís Legal, i la Política de Cookies.

 1. Mesures de seguretat en la recollida de dades

Per garantir la seguretat a la nostra pàgina web, hem integrat un sistema de seguretat que ens permet mantenir la confidencialitat i la integritat de les dades dels nostres usuaris que hagin estat remesos o recollits a través dels mitjans esmentats al punt 3.

D’aquesta manera, l’APSOCECAT manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades requerides per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i pel Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016, de 27 d’abril, i ha disposat tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’usuari faciliti a través de la plataforma.

També, en qualitat d’usuari de la nostra pàgina web entén, accepta i comprèn que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i que, per tant, s’obliga a adoptar les mesures de seguretat necessàries que li permetin confiar en la veracitat de la Web en la qual està introduint les seves dades.  L’usuari és l’únic responsable sobre les mesures de seguretat que implementi en relació amb la protecció de les seves dades, amb la qual cosa, l’APSOCECAT no es fa responsable de les situacions on l’usuari no hagi implementat les mesures de seguretat que corresponguin; ni de les seves conseqüències, així com degut a causes o danys provocats per tercers aliens a l’entitat, incloent casos fortuïts i/o de força major.

D’acord amb allò establert abans, l’entitat no pot garantir que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els usuaris fan dels serveis oferts a la pàgina web. No obstant això, com a mesura, sí que s’han disposat unes condicions d’ús en el nostre Avís Legal i unes condicions d’ús i contractació.

 1. Termini de conservació de les seves dades personals

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la què es recapten i per determinar les possibles responsabilitats que se’n poguessin derivar de la finalitat, a més dels períodes que se’n derivin de la legislació aplicable.

 1.  Política a les xarxes socials

L’APSOCECAT disposa de perfils corporatiu a les xarxes socials: Facebook, Twitter, Vimeo Instagram i Linkedin.

Així, en virtut del que disposa el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016, l’entitat és “Responsable del tractament de les seves dades” amb motiu de l’existència d’aquests perfils a les xarxes socials i el fet que ens segueixi i el puguem seguir, també.

Això significa que, si decideix incorporar el seu perfil corporatiu com a seguidor o amb alguna acció social amb els nostres continguts o perfils, accepta la present política, on li expliquem els seus drets i sobre com fem servir les seves dades.

En qualitat de responsable del tractament de les seves dades, garantim la confidencialitat en el tractament i el compliment dels seus drets. D’altra banda, l’informem que utilitzarem aquestes xarxes socials per anunciar informació rellevant relacionades amb els projectes que realitzem, activitats que es fan a l’APSOCECAT o bé on es participa; o sobre temes que considerem poden ser del seu interès.

També li fem saber que no hi ha cap vincle entre l’APSOCECAT i aquestes plataformes o xarxes socials, de manera que acceptarà la seva política d’ús i condicions un cop accedeixi a les mateixes i/o validi els seus avisos, termes i condicions en el procediment de registre. Així, l’APSOCECAT no serà mai responsable per l’ús o tractament de les dades que es faci fora de l’estricta relació i prestació de serveis indicades en aquesta política.

 1. Política de cookies

L’APSOCECAT utilitza galetes de tercers per al seguiment i millora de determinades funcionalitats i serveis. Si vol consultar quina és la nostra política sobre aquest tema, cliqueu aquí: Política de cookies

 1. Modificació de la present Política de Protecció de Dades

L’APSOCECAT es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com per a futurs usos que pogués realitzar de les dades personals dels usuaris de la pàgina web.

En cas que aquesta modificació afectés pel que fa al tractament de les seves dades, per exemple, perquè es pretén realitzar algun tractament addicional dels mateixos, no informat prèviament, procediríem a notificar-li d’aquesta realitat perquè indiqui la seva conformitat o disconformitat.

 1. Acceptació inequívoca per al tractament de dades

D’acord amb tot l’expressat en la present política de protecció de dades, la persona usuaria acceptarà els tractaments de dades a partir dels canals i formularis ja expressats en aquesta política i per a les finalitats descrites en el punt 5.

 1. Integració amb la resta de textos legals

Aquesta política de protecció de dades es complementa amb l’Avís Legal i la Política de Cookies associades a aquesta Pàgina web.