Programes

programes

Programes i serveis d’APSOCECAT

El Programa de serveis està format per les atencions directes que l’APSOCECAT ofereix a les persones amb sordceguesa i llurs famílies, un programa obert no només a persones usuàries en actiu sinó també a les potencials, persones amb sordceguesa actualment fora del radar d’APSOCECAT però que poden beneficiar-se d’aquest programa. Totes les atencions es fan en una ràtio 1:1 mediador/persona usuària.

L’oferta de serveis evoluciona en paral·lel a les demandes de les persones i famílies. Així, l’APSOCECAT ofereix actualment quatre grans grups de serveis:

  1. Atenció psicosocial. Suport emocional, de prestacions i tràmits legals.
  2. Suport en la vida diària. A la llar, en centres, Vida independent i Serveis específics.
  3. Oci i temps lliure. Esplais, Respirs, Experiències vives i Vacances d’estiu.
  4. Altres serveis. Tutela.

.

1. Servei d’atenció psicosocial

Aquesta àrea fa la gestió, coordinació i seguiment dels casos. S’ofereix acompanyament terapèutic tant a les persones amb sordceguesa com a la família. També es dóna suport en la tramitació de prestacions i beneficis socials.

2. Suport en la vida diària

a.  Suport en centres residencials. Actualment no hi ha a Catalunya centres de dia ni residències específiques per a persones amb sordceguesa. No obstant, n’hi ha en centres generalistes. En aquest cas, l’APSOCECAT, previ acord amb el centre, gestiona la incorporació per hores d’un/a mediador/a especialitzat/a. Aquest servei està destinat a proporcionar eines de comunicació i pautes d’interacció a l’equip del centre, a facilitar l’adopció de les noves rutines i a millorar la convivència. Una tasca conjunta entre APSOCECAT i cada centre.

b.  Suport a la llar. Aquest servei va destinat a oferir una atenció directa a les persones amb sordceguesa al seu propi habitatge, treballant aspectes relacionats amb la comunicació i l’autonomia, amb focus en la realització de les rutines de la vida diària. La mediació es fa en sessions regulars amb suport en les rutines d’higiene personal i alimentació, acompanyaments en trajectes preestablerts, etc. D’altres funcions poden ser disposar d’unes hores de treball comunicatiu i de socialització fora de la llar, així com l’abordatge de situacions concretes dins l’àmbit familiar.

c.  Programa Vida independent. Suport a la vida independent per a persones adultes amb sordceguesa que viuen en pisos gestionats per l’entitat, en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, que aporta la figura de l’assistent personal. El servei inclou hores de mediació a la llar i en altres entorns, segons el pla establert per a l’usuari. Es fa suport en l’entrenament d’habilitats per a la vida diària i en tràmits i gestions, així com supervisió d’altres atencions bàsiques com la neteja de la llar, provisió dels àpats o acompanyament en la realització dels menús, com també en el compliment del pla mèdic-sanitari.

d.  Serveis específics. Atenció a demandes particulars generades dins les circumstàncies vitals de cada persona: acompanyaments hospitalaris, equipament de la llar, etc., i també d’incidències en l’ús de dispositius d’accessibilitat (tiflotecnologies), o gestions diverses. Aquest tipus de servei s’ofereix a partir de la demanda de les famílies i de la pròpia persona.

3. Oci i temps lliure

S’organitzen activitats d’oci inclusiu i estimulació sensorial, específiques per a persones amb sordceguesa. El catàleg inclou:

a.  Esplais. Activitat realitzada normalment els dissabtes i dedicada a les persones amb sordceguesa congènita. Es realitzen activitats en funció de la demanda (visita a museus sensorials, piscina, fires, passejos a parcs, etc.). L’horari també és en funció de l’activitat i pot ser de 10 h a 13 h o fins les 17 h. Normalment es realitza un esplai per trimestre.

b.  Respirs. Activitat de cap de setmana, de divendres tarda a diumenges tarda. Es duen a terme en albergs o hostals, generalment fora de Barcelona, ubicats a prop de llocs amb activitats adaptades i on sigui possible gaudir de sortides a l’aire lliure. Es fan adreçats a persones amb sordceguesa congènita, adquirida o conjunts, sempre que sigui possible fer adaptacions per grups. L’objectiu del Respir és doble, per una banda es tracta d’afavorir la conciliació sociofamiliar de les famílies o persones cuidadores principals, oferint-los un cap de setmana de descans. Per altra banda, els Respirs tenen un caire d’oci per a les persones amb sordceguesa, on s’aprofita l’estada per treballar l’autonomia, així com l’orientació i la mobilitat en entorns nous amb l’objectiu és oferir un espai d’oci i lleure adaptat que afavoreixi la socialització i la comunicació entre perfils semblants.

c.  Experiència viva o matins culturals. Activitats de caire socialitzador, cultural o turístic que es duen a terme normalment els dissabtes. El format és similar al de l’esplai, però enfocat a persones amb sordceguesa adquirida. Es programen rutes de senderisme, visites a museus, fàbriques, monuments, etc. Un dels objectius principals és crear espais de socialització entre perfils semblants.

d.  Vacances d’estiu. Participació en el programa de descans estival de la Federación Española de Sordoceguera (FESOCE). Activitat de 5 o 6 dies de durada, orientada a oferir unes vacances reals tant a les persones amb sordceguesa com als seus cuidadors habituals.

Veure l’Agenda d’activitats programades

4.  Altres serveis

a.  Servei de tutela. APSOCECAT és una entitat tutelar reconeguda per la Generalitat de Catalunya des de l’any 2014. El servei s’ofereix per a aquelles persones amb sordceguesa declarades incapacitades judicialment que no tinguin familiars o parents pròxims, o que per qualsevol motiu no puguin exercir aquesta funció. Així mateix, ofereix la possibilitat de la cotutela a aquelles famílies que necessitin orientació i acompanyament en els tràmits i gestions en relació amb la tutela d’una persona incapacitada judicialment.