ERESC

Espai de Reflexió Ètica sobre Sordceguesa

1.Definició i àmbit d’actuació.

L’Espai de Reflexió Ètica sobre Sordceguesa (ERESC) és un espai de caràcter consultiu, interdisciplinari i plural, amb la finalitat de ser un espai per a l’anàlisi, la formació i l’assessorament sobre qüestions ètiques estant al servei de tota la comunitat que forma part de l’entitat (residents/persones ateses, familiars, treballadors, voluntaris i membres de l’entitat) per tal de contribuir a millorar la qualitat assistencial.

Donades les característiques dels nostres usuaris, la reflexió ètica sempre ha estat present tant en l’atenció directa com en la presa de decisions. Tanmateix, sovint ha estat una reflexió informal i/o limitada als professionals o agents directament implicats.

En els darrers anys s’ha detectat la necessitat de compartir aquestes reflexions per enriquir l’atenció, resoldre conflictes compartits i unificar els valors que defensem com entitat.

2. Objectius.

1. Sistematitzar la reflexió ètica, per millorar la qualitat de l’atenció que reben els usuaris i familiars.

1.1. Fomentar la formació en ètica aplicada a l’àmbit social.

1.2. Assessorar en la definició de les polítiques de l’entitat.

2. Respectar els drets de totes les persones implicades en l’àmbit d’actuació d’aquest espai, vetllant especialment per la dignitat, l’autonomia i la integritat de les persones.

2.1. Revisar els protocols de l’entitat des d’una perspectiva ètica i/o crear de nous per a la millora assistencial.

2.2. Ajudar a analitzar casos, assessorar i facilitar el procés deliberatiu de presa de decisions en les situacions de conflicte ètic entre les persones implicades en l’àmbit assistencial

3. Funcions de l’Espai de Reflexió Ètica.

Són funcions de l’Espai de Reflexió Ètica:

a) Les que permeten acomplir els objectius descrits:

1) El foment de la formació ètica.

2) L’assessorament en la definició de polítiques de l’entitat.

3) La revisió i creació de protocols.

4) L’assessoria deliberativa en les situacions conflictives èticament.

b) Elaborant informes i recomanacions.

c) Elaborar, aprovar i revisar el reglament de règim intern.

d) Escollir les persones que ocuparan els càrrecs interns de l’Espai Reflexió Ètica, així com proposar, discutir i aprovar l’alta i/o la baixa d’algun dels seus membres.

No són funcions de l’Espai de Reflexió Ètica:

a) Prendre decisions vinculants.

b) Emetre judicis sobre l’ètica dels professionals o les conductes de les persones implicades en l’àmbit assistencial.

c) Proposar sancions.

d) Subrogar o reemplaçar la decisió dels qui hagin demanat assessorament.

e) Substituir les responsabilitats que corresponguin a les persones o òrgans de la gestió.

f) Assessorar o emetre informes en els casos en què la persona interessada hagi presentat per escrit una queixa, denúncia o reclamació judicial o administrativa.

4. Composició i competències dels membres.

Atesa la definició de l’Espai Reflexió Ètica sobre Sordceguesa, la seva composició interdisciplinària serà de:

– Professionals que intervenen en el procés d’atenció directa amb les persones amb sordceguesa, així com professionals del camp de la psicologia, el treball social, la infermeria, la teràpia ocupacional, l’educació social, la fisioteràpia, i altres noves disciplines que puguin aparèixer (musicoteràpia, integració social i altres).

– Un membre de la direcció i/o gerència.

– Un representant dels familiars.

Els integrants haurien de ser persones obertes al diàleg, independents, prudents, competents professionalment i amb capacitat pel treball en equip i amb el compromís d’arribar a consens, que participen de forma voluntària a títol individual i no com a representants de cap col·lectiu.

De manera puntual podrà participar algun expert en ètica.

Vols més info?