Sistema Gestió de la Qualitat

Esquema Sistema Gestió de la Qualitat

Esquema del Sistema de Gestió de la Qualitat

APSOCECAT ha establert, documentat, i implantat el manteniment d'un Sistema de Gestió, a l’ objecte de millorar contínuament la seva eficàcia d’acord als requisits de la norma de referència UNE.EN.ISO 9001/15 “Sistemes de gestió de la qualitat - Requisits”.

Per això, s’/es:

a) Identifiquen els processos necessaris pel Sistema de Gestió i la seva aplicació en l’organització, incloent-hi els que opta per contractar externament. b) Determinen la seqüencia i interacció d’aquests processos, i les entrades i sortides. c) Determinen els criteris i mètodes necessaris per a assegurar-se que tant la operació com el control d’aquests processos siguin eficaços (incloent-hi indicadors). d) Asseguren la disponibilitat dels recursos i informació necessaris pel suport i seguiment d’aquests processos. e) Assignar les responsabilitats i autoritats dels processos. f) Analitzen els riscos i oportunitats dels processos. g) Determinen i realitzen el seguiment, mesurament i l’anàlisi d’aquests processos, incloent-hi i identificant dins del sistema de gestió de la qualitat, el control d’aquells que l’organització hagi decidit externalitzar en tot o en part. h) Implanten les acciones i/o canvis necessaris per aconseguir els resultats planificats i la millora continua d’aquests processos.