Qualitat2018-10-11T10:12:43+00:00

Esquema Sistema Gestió de la Qualitat

Esquema Sistema Gestió de la Qualitat


APSOCECAT ha establert, documentat, implantat i manté un Sistema de Gestió, a l’ objecte de millorar contínuament la seva eficàcia d’acord als requisits de la norma de referencia UNE.EN.ISO 9001/15 “Sistemes de gestió de la qualitat – Requisits”. Per això, s’/es:

a) Identifiquen els processos necessaris pel Sistema de Gestió i la seva aplicació en l’organització, incloent-hi els que opta per contractar externament,
b) Determinen la seqüencia i interacció d’aquests processos, i les entrades i sortides
c) Determinen els criteris i mètodes necessaris per a assegurar-se que tant la operació com el control d’aquests processos siguin eficaços (incloent-hi indicadors)
d) Asseguren la disponibilitat dels recursos i informació necessaris pel suport i seguiment d’aquests processos,
e) Assignar les responsabilitats i autoritats dels processos
f) Analitzen els riscos i oportunitats dels processos
g) Determinen i realitzen el seguiment, mesurament i l’anàlisi d’aquests processos, incloent-hi i identificant dins del sistema de gestió de la qualitat, el control d’aquells que l’organització hagi decidit externalitzar en tot o en part.
h) Implanten les acciones i/o canvis necessaris per aconseguir els resultats planificats i la millora continua d’aquests processos.

Politica calidad APSOCECAT