Transparència2018-05-24T20:00:48+00:00

Transparència

Transparència

Amb l’entrada en vigor de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les associacions i les entitats declarades d’útilitat pública, com és el cas de l’APSOCECAT, es veuen en l’obligació de facilitar als seus llocs web la consulta de la informació relacionada amb l’origen públic dels diners que reben, de forma que tant la gestió com el destí d’aquest fons, així com el retorn social previst per a la inversió, siguin de fàcil consulta i demostrablement equiparable.

D’acord amb la Llei, el portal de transparència és organitzat i gestionat per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i també incorpora la informació de les administracions locals i de les administracions i entitats incloses en l’article 3.1.a), b), c), d) i e).

Les entitats, per la seva banda, poden crear els seus propis portals de la transparència , l’accés al contingut dels quals s’ha de facilitar des del portal de la transparència de Catalunya, d’una manera que faciliti la integració  de la informació en tots els apartat requerits per la Llei. Els àmbits d’informació subjecta a transparència són: Informació institucional i organitzativa, Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial i Gestió administrativa.

Informació institucional i organitzativa

Missió i activitats d’acord als estatuts

  • Advocar endavant de l’Administració i de les Institucions públiques i privades pels drets dels sordcecs catalans i pel desenvolupament de la política i mitjans necessaris per tal que aquests aconsegueixin la seva plena equiparació i participació social.
  • Identificar les necessitats generals dels sordcecs catalans, basant-se en les investigacions que es realitzin sobre la situació del col·lectiu.
  • Fomentar els estudis…

Continuar llegint en Estatuts APSOCECAT

Normativa aplicable

Estatuts i número de registre

L’APSOCECAT esà inscrita com a Associació Catalana pro Persones Sordcegues en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 22055.

Accedir al document d’inscripció al Registre

Accedir als Estatuts APSOCECAT

Composició dels òrgans de govern

La composició de la junta directiva aprobada amb data 25/05/2016 i comunicada al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya és la següent:

President: Ricard López Manzano

Secretària:  Petra Martínez Hernández

Tresorera: M. Rosa Martínez Borràs

Accedir al document de Comunicació dels òrgans de govern

Organigrama actualitzat

Organigrama

〉Junta directiva: Ricard López Manzano (president), Petra Martínez Hernández (secretària), M. Rosa Martínez Borràs (tresorera)

〉Direcció: Ricard López Manzano

〉Projectes: Ricard López Manzano

〉Atenció psicosocial: Xavier Capdevila (psicòleg), Alba Camprodon (psicòloga), Núria Bustamante (treballadora social)

〉Comunicació: Gretty Chirinos M.

〉Administració i Comptabilitat: Petra Martínez Hernández (administració), Ricard Pons (comptabilitat)

〉Entitat tutelar: Ricard López

Estructura del grup d’entitats

No aplica

Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial

Pla anual d’activitats

En 2017 l’APSOCECAT va continuar la línia expansiva dels dos anys precedents. L’exercici va comptar amb un pressupost de 286.000 €, gairebé un 9% més que l’any anterior (263.000 € el 2016), diferència que va ser repercutida directament al Programa d’atenció a usuaris. Les hores totals d’atenció van ser 6866, amb un augment del 14% (6016 hores el 2016). El principal increment va estar dedicat al Servei de suport a la llar, amb un total de 1790 hores que representen un augment del 38% sobre l’any anterior (1293 hores el 2016).

Continuar llegint en Memòria d’activitats 2017

Comptes anuals

Accedir al document de Comptes anuals (2016)

Retribució dels òrgans de direcció

Els òrgans de govern de l’APSOCECAT no tenen retribució econòmica. Els membres de la junta directiva exerceixen el càrrec gratuïtament, segons previst en l’article 14 dels Estatuts de l’entitat.

Inventari de patrimoni

Total patrimoni net i passiu: 127.457,91 € (2016)

Accedir al document Inventari de patrimoni 2016

Gestió administrativa

Contractes

Òrgan resposable en matèria de contractació

Relació de contractes subscrits

Convenis

Relació de convenis vigents, amb informació sobre modificacions i execució

Anar al document Convenis

Ajuts i subvencions

Relació d’ajuts i subvencions rebudes desl cinc darrer anys des de l’entrada en vigor de la Lei de transparència, en què s’indiqui l’import i objecte i si s’han concedit sense concurrència pública

Anar al document Subvencions

Informació relativa al control financer de l’ajut o subvenció

Justificacions adduïdes en el marc de la rendició de comptes