Transparència

Transparència

Amb l’entrada en vigor de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les associacions i les entitats declarades d’útilitat pública, com és el cas de l’APSOCECAT, es veuen en l’obligació de facilitar als seus llocs web la consulta de la informació relacionada amb l’origen públic dels diners que reben, de forma que tant la gestió com el destí d’aquest fons, així com el retorn social previst per a la inversió, siguin de fàcil consulta i demostrablement equiparable.

D’acord amb la Llei, el portal de transparència és organitzat i gestionat per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i també incorpora la informació de les administracions locals i de les administracions i entitats incloses en l’article 3.1.a), b), c), d) i e).

Les entitats, per la seva banda, poden crear els seus propis portals de la transparència , l’accés al contingut dels quals s’ha de facilitar des del portal de la transparència de Catalunya, d’una manera que faciliti la integració  de la informació en tots els apartat requerits per la Llei. Els àmbits d’informació subjecta a transparència són: Informació institucional i organitzativa, Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial i Gestió administrativa.

Registre de grups d’interès de Catalunya

L’APSOCECAT té assignat, amb data 04 de setembre de 2018, l’identificador únic número 2777

Veure document: Resolució del Departament de Justícia per la qual s’inscriu i es classifica el grup d’interès Associació Catalana Pro Persones amb Sordceguesa (APSOCECAT).

Informació institucional i organitzativa

Missió i activitats d’acord als estatuts

  • Advocar endavant de l’Administració i de les Institucions públiques i privades pels drets dels sordcecs catalans i pel desenvolupament de la política i mitjans necessaris per tal que aquests aconsegueixin la seva plena equiparació i participació social.
  • Identificar les necessitats generals dels sordcecs catalans, basant-se en les investigacions que es realitzin sobre la situació del col·lectiu.
  • Fomentar els estudis…

Veure document: Estatuts APSOCECAT

Normativa aplicable

Estatuts i número de registre

L’APSOCECAT esà inscrita com a Associació Catalana pro Persones Sordcegues en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 22055.

Veure document: Inscripció en el Registre

Veure document: Estatuts APSOCECAT

Composició dels òrgans de govern

La composició de la junta directiva, aprovada amb data 25/05/2016 i comunicada al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, és la següent:

Foto Ricard López

President: Ricard López Manzano

President d’APSOCECAT des de la seva fundació, a l’any 1999. President de la Federación Española de Sordoceguera (FESOCE) des de la seva fundació, en 2008. Membre de la Junta Directiva de Deafblind International (DbI) i de la European Deafblind Network (EdBN) des de l’any 2000. President de la European Deafblind Network (EdBN) des de 2011. President de la Confederació Mundial de Pares de Sordcecs (WCPDB) des de 2011. Representat del sector de la sordceguesa en la Plataforma Europea de Sords, Hipoacúsics i Sordcecs (EPDHDB) Professionalment es va desempenyar com a Responsable de Sistemes de Informació a Catalunya Caixa fins 2011. Ocupa actualment el càrrec de Direcció de l’APSOCECAT. No desempenya cap altre càrrec, ni de públic, ni de privat.

Foto Petry Hernández

Secretària: Petra Martínez Hernández

Secretària d’APSOCECAT des de l’any 1999. Ocupa actualment el càrrec de responsable del Àrea d’Administració de l’APSOCECAT. No desempenya cap altre càrrec, ni de públic, ni de privat.

Foto M. Rosa Martínez

Tresorera: M. Rosa Martínez Borràs

Tresorera des de l’any 2015, mateix que ocupa de llavors ençà. 35 anys d’excercici professional com a infermera. Actualment treballa a un Centre d’Atenció Primària a Castelldefels.

Veure document: Comunicació dels òrgans de govern

Organigrama actualitzat
Departaments de l'APSOCECAT explicats mitjançant un diagrama de requadresJunta directiva: Ricard López Manzano (president), Petra Martínez Hernández (secretària), M. Rosa Martínez Borràs (tresorera).

Direcció tècnica: Ricard López Manzano, Petra Martínez Hernández, Xavier Capdevila, Núria Bustamante, Alba Campmany, Iratxe Zuazo, Laia Otero.

Àrea Desenvolupament i Projectes: Ricard López Manzano.

Atenció Intervenció: Xavier Capdevila, Alba Campmany, Núria Bustamante.

Àrea Comunicació: Laia Otero Serrado.

Àrea Administració i RRHH: Petra Martínez Hernández.

Àrea Gestió Econòmica: Ricard López Manzano, Iratxe Zuazo.

Àrea Formació i Voluntariat: Alba Campmany.

Estructura del grup d’entitats

No aplica

Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial

Pla anual d’activitats

L’any 2019 va ser un exercici clarament de pèrdues, on les despeses superen els ingressos per 40.121,22 €. Les pèrdues que es reflecteixen al compte d’explotació són conseqüència d’una acceptació de subvenció per part de l’Administració l’any 2019, i un retard en l’execució de l’ingrés, que finalment es va fer efectiu l’any 2020. El 2019 la Generalitat va aprovar una subvenció de 43.300 €, però l’acceptació de la justificació la va fer el gener del 2020. Els ingressos dels diners van ser aquest mateix mes, restant pendents encara 2.000 €., al moment d’aquesta publicació (10/07/2020).

Veure document: Memòria d’activitats 2020

Comptes anuals

Veure document: Comptes anuals 2018

Veure document: Memòria econòmica 2017

Retribució dels òrgans de direcció

Els òrgans de govern de l’APSOCECAT no tenen retribució econòmica. Els membres de la junta directiva exerceixen el càrrec gratuïtament, segons previst en l’article 14 dels Estatuts de l’entitat.

Inventari de patrimoni

Total patrimoni net i passiu: 87.012,58 € (2018)

Veure document: Inventari de patrimoni 2018

Gestió administrativa

Contractes

Òrgan resposable en matèria de contractació

La persona titular de la Direcció.

Relació de contractes subscrits

No hi ha cap contracte subscrit amb les administracions públiques el 2017.

Convenis

Relació de convenis vigents, amb informació sobre modificacions i execució

Veure document: Convenis 2018

Ajuts i subvencions

Relació d’ajuts i subvencions rebudes dels cinc darrer anys des de l’entrada en vigor de la Lei de transparència, en què s’indiqui l’import i objecte i si s’han concedit sense concurrència pública

Anar al document Subvencions 2018

Informació relativa al control financer de l’ajut o subvenció

Justificacions adduïdes en el marc de la rendició de comptes

Anualment es rendeixen comptes al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per raó del manteniment de la Declaració d’utilitat pública.