El assistents a l’assemblea general ordinària 2019, en un moment de la reunió

20/05/2019

La incertesa sobre la previsió pressupostària acapara les intervencions dels assistents

L’assemblea general ordinària de l’APSOCECAT va tenir lloc el passat dia 20 de maig, al local del carrer Leiva. Per part de la junta directiva van assistir Petra Martínez i Hernández, secretària; Rosa Martínez Borràs, tresorera; Gemma González Quintana i Carme Montaner Pellisa, vocals, a més del president, Ricard López.

El assistents van començar amb l’aprovació de l’acta de l’assemblea anterior i van donar pas al l’informe del president. Tant la memòria econòmica, com el balanç i la memòria d’activitats 2018 van ser aprovades. Les intervencions van estar centrades en les dificultats de mantenir les hores d’atenció pactades alhora que atendre els nous usuaris, tot amb un pressupost minorat.

Aquest punt va donar peu a plantejar la vulnerabilitat de la situació financera del exercici 2019, on la previsió d’ingressos continua sent una incògnita. La causa principal és la falta de resposta per part de l’administració autonòmica, a pesar de les múltiples sol·licituds enviades al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Aquesta situació, que afecta en general el tercer sector, en el cas de l’APSOCECAT té un impacte notable en les comptes i en la capacitat de garantir el manteniment de les atencions.

Un altre aspecte que és ja habitual és la preocupació per la falta de solucions residencials. Tot i existir alguns acords amb centres residencials generalistes, Catalunya continua sense oferir solucions d’habitatge adequades a les persones amb sordceguesa. Una situació que amoïna les famílies per la falta de resposta institucional i que no té perspectiva clara de solució.