La reforma fiscal augmenta la desgravació en la declaració de la renda dels primers 150€ que es donen a una entitat i premia als donants fidels. Donatius a APSOCECAT i fiscalitat

16/03/2015. (Actualitzat 27/05/2020)

A 2014 es va aprovar el canvi en tres lleis que afecten directament les organitzacions sense fi de lucre: l’IRPF, l’Impost de Societats i l’IVA. Aquests canvis són coneguts com la reforma fiscal i porten importants beneficis per als donants.

  • El 2015 la deducció passava d’un 25% a un 50%.
  • El 2016 la deducció arriba a un 75%.

El 2020 les deduccions relatives a l’IRPF van pujar encara més, arribant al 80%. Així la situació actual és la següent:

Deducció Persones Físiques (IRPF). 2020* i posteriors

Primers 150 €80%
Resta35%
Donacions plurianuals
(a la mateixa entitat durant com a mínim 3 anys) > 150€
40%
Límite deducció base liquidable10%

*El Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo publicat en el BOE de 6 de maig de 2020 inclou una modificació de l’article 19 de la llei 49/2002 que incrementa en cinc punts percentuals les deduccions per donacions a ONG.

Deducció Persones Jurídiques (IS). 2016 i posteriors

Donacions en general35%
Donacions plurianuals
(a la mateixa entitat durant com a mínim 3 anys)*
40%
Límite deducció base liquidable10%

*Per import igual o superior, en cadascun, a l’excercici anterior

Aquesta modificació està reservada a les fundacions i entitats declarades d’utilitat pública com ara l’APSOCECAT. Per tant, s’obre l’oportunitat d’incrementar el seu suport a la sordceguesa amb l’ùnica conseqüència de saber-se encara més solidari.

Donatius a APSOCECAT i fiscalitat

Pot fer un donatiu puntual o fer-se soci-donant aportant una petita quantitat mensualment. Per a iniciar o modificar la seva aportació a l’APSOCECAT oferim les següents opcions de contacte o consulta:

  • Per telèfon a l’associació: 933 317 366.
  • Enviar un email a apsocecat@apsocecat.org
  • A la nostra pàgina web www.apsocecat.org, apartat Donacions.
  • Personalment al local del carrer Leiva 2D, 08014, Barcelona.

 El doble per a nosaltres ara és el mateix per a vostèNo deixi de col·laborar amb les persones sordcegues